Voor 22:00 besteld, morgen in huis!
Gratis verzending boven de €75,-
Betaal achteraf met Klarna
Niet goed geld terug

Algemene voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

 

ARTIKEL 1.          DEFINITIES

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van BLACK-LEO onderdeel van Uwantisell BV;

Inloggegevens
de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant
de natuurlijke persoon die op de Website een bestelling plaatst;

Uwantisell
de besloten vennootschap Uwantisell, gevestigd en kantoorhoudende te (3341 LT) Hendrik-Ido-Ambacht aan Grotenoord 4;

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en Black-leo die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Black-leo koopt;

Product
een product dat op de Website aangeboden wordt door Black-leo

Privacy Statement
de privacyverklaring van Black-leo, die te vinden is op de Website;

Website
de website van Black-leo, waarop het Product wordt aangeboden;

 

ARTIKEL 2.          TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Black-leo op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Black-leo kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

 

ARTIKEL 3.          AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Black-leo nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Black-leo is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

 

ARTIKEL 4.          GEBRUIK EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

 1. Black-leo garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Black-leo voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Black-leo daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Black-leo behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

 

ARTIKEL 5.          PRIJS EN BETALING

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Black-leo gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

 

ARTIKEL 6.          LEVERING

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

ARTIKEL 7.          ACTIEVOORWAARDEN

 1. Kortingen en acties worden vermeld op de volgende pagina: https://www.Black-leo.nl/service/actievoorwaarden/
 2. Op deze pagina staan alle eventuele extra voorwaarden die van toepassing zijn indien men gebruik maakt van een korting of actie..

ARTIKEL 8.          PRIVACY

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Black-leo verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Black-leo en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

ARTIKEL 9.          BEDENKTIJD EN KLACHTEN

 1. Klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Black-leo verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Black-leo. De kosten van een retourzending via onze retourservice zijn €2,99 tot 3 artikelen. Per extra artikel komt hier €0,50 bij.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 16 dagen retour te melden. Dit is het zichttermijn.
 3. Ingeval van ontbinding heeft klant 14 dagen om het pakket retour te sturen na aanmelden. Dit is het retourtermijn.
 4. Ingeval van ontbinding zal Black-leo het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Black-leo is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 5. Ingeval van te laat retour melden of versturen is Black-leo gerechtigd om de retour af te keuren. De kosten voor verzending zijn voor klant.
 6. De retourkosten zullen voor rekening van klant zijn indien deze besluit op een andere wijze, dan de door Black-leo aangeboden retourservice, retour te zenden.
 7. Klachten over het Product kunt u sturen naar [email protected]. Black-leo zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

 

ARTIKEL 10.          CONFORMITEIT

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Black-leo kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Black-leo het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Black-leo gevergd kan worden, zal Black-leo het Product vervangen.
 2. Indien Black-leo niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Black-leo zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

 

ARTIKEL 11.          AANSPRAKELIJKHEID

 1. Black-leo is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Black-leo aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

 

ARTIKEL 12.          DIVERSEN

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Voor 22:00 besteld, morgen in huis!
Gratis verzending boven de €75,-
Betaal achteraf met Klarna
Niet goed geld terug